1. Forside
  2. /
  3. Projekter

Skanderborg Andelsboligforening afd. 8

Skanderborg Andelsboligforening afd. 8

Skanderborg Andelsboligforening har fået tilsagn om støtte til en gennemgribende renovering af boligforeningens afdeling 8, beliggende Vestervang 1-17, 8660 Skanderborg fra Landsbyggefonden og Skanderborg Kommune.

Projektet omhandler samlet set renovering af 100 almene familieboliger, herunder etableres der 30 nye tilgængelighedsboliger i blok 12, med et samlet areal på 6.998 m² samt renovering af 491 m² erhvervslokaler. Derudover etableres et nyt fælleslokale for afdelingens beboere, samt optimering af afdelingens grønne uderum med bl.a. nyt rampeforløb og etablering af ny multibane. Arealerne er fordelt på støttet og ustøttet boligbyggeri på Vestervang 1-17 i Skanderborg.

Renoveringen af de 98 boliger samt etablering af fælleshus er opdelt i mindre delområder, sådan at vi maks. har 30 boliger til rådighed ad gangen.
I byggeperioden genhuses de fraflyttede beboere i pavilloner opstillet på arealet, hvorfor vi i vores tilrettelæggelse af arbejdet respektere, at området er beboet og tager de nødvendige hensyn i forhold til støj, støv mv.


Boliger
Ved renovering af afdelingens bygninger er det målet at skabe boliger der sikrer afdelingens popularitet fremadrettet og sørge for at skabe nutidige og fremtidssikrede familieboliger.
Bygningerne er rammen om beboernes liv og aktiviteter i dagligdagen, og de skal derfor bidrage til en bred anvendelighed og trivsel for de enkelte beboere. Vi har derfor fokus på funktionel brugbarhed, god arkitektur og optimal udnyttelse i forhold til boligernes størrelser og indretning.
I blok 8, 9 og 11a bevares de eksisterende boligindretninger, og der er her fokus på at forbedre boligens kvalitet i form af nye køkkener, badeværelser samt ventilationsanlæg for at sikre et optimalt indeklima. Derudover skiftes alle eksisterende altaner og i den forbindelse etableres der kulbrosisolering mellem altan og facade.
Blok 12a vil gennemgå en større renovering, og vil i fremtiden blive fuldt opdateret i forhold til gældende krav til tilgængeligheds boliger. Her ændres på plandisponeringen i de forskellige boliger for at sikre gennemlyste boliger med nye køkkener og badeværelser. Alle trappeopgange i blok 12a udvides for etablering af elevator.

Udearealer
De eksisterende udearealer består i dag af parkering for afdelingens beboere, en centralplaceret legeplads, større græsareal med en multibane, samt enkelte nicher til ophold.
I fremtiden ønskes det at sikre og fremme fællesskabet i afdelingen, samt sikre tilgængelighed i området for alle afdelingens beboere. Derfor etableres flere grønne lommer til ophold og spontane møder, samt en ny multibane og et længere rampe forløb for at sikre tilgængelighed fra blok 12a og ned til afdelingens nye fælleshus. Derudover er der et ønske om at det grønne areal mellem blok 8 og 10b ud mod Vestergade i fremtiden skal fungere som bålplads med fast belægning. Mangel på parkering for afdelingens beboere har længe været en udfordring, og derfor etableres der nye parkeringspladser på det grønne areal mellem blok 8 og 9, med udkørsel til Vestergade.

Fælleshus
Eksisterende lejligheder i blok 10b ombygges til fremtidigt fælleshus for alle afdelingens beboere. Det kommende fælleshus etableres med en fleksibel planløsning, så det store lokale kan indrettes i mindre i form af foldedøre.
Stort køkken med masser af bordplads samt to ovne, køleskabe, fryser, industriopvaskemaskine samt god opbevaring.
Toiletter skal udformes så de opfylder gældende anbefalinger i forhold til personbelastning. Toiletterne skal opdeles i dame-, herre-, og HC-toilet.
Ved det nye fælleshus forbedres eksisterende tagterrasse så den kan bruges i forbindelse med arrangementer i huset. Tagterrassen fungerer som den niveaufrie adgang til fælleshuset.

Materialers miljøprofil
Bygninger, samt alt interiør og alle anvendte delkomponenter skal udføres af materialer i højest mulig kvalitet, generelt med et minimalt vedligehold og lang levetid. Anvendelse af bæredygtige materialer, med mindst mulig negativ påvirkning på globalt og lokalt miljø og menneskers sundhed, skal i videst muligt omfang tilstræbes.
Det skal tilstræbes at bruge så “naturlige” materialer som muligt, f.eks. gulvplader med meget lille eller intet indhold af formaldehyd eller andre afgasningsstoffer. Materialer, som afgiver skadelige dampe, støv eller på anden måde kan være allergifremkaldende, skal i videst muligt omfang undgås. Fugemasser, lime, spartelmasser og maling mv. må ikke indeholde organiske opløsningsmidler.
Alle materialer skal være CE-mærket. Der skal foretrækkes materialer der er indeklimamærket eller certificeret efter fx Svanemærke, EU-Blom-sten, Eurofins eller Cradle to Cradle©.
Anvendt træ skal så vidt muligt være FSC eller PEFC mærket.

Billederne er skitseret af Sweco.

Fakta om projektet

ProjektRenovering af 98 almene lejemål, etablering af fælleslokale og renovering af udvendige arealer
Periode15/5-23 til 15/9-24
BygherreSkanderborg Andelsboligforening
ArkitektERIK
IngeniørOJ. Rådgivende Ingeniører A/S
Omfang7.489 m2
EntrepriseTotalentreprise
Fokus / øvrigtMiljøvenlige materialer
  Print referenceark

Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Østergårdsvej 5-7
7840 Højslev
(+45) 97 53 66 11
info@knudsgaard.as

TILMELD NYHEDSMAIL

Gør som mange andre – modtag nyhedsbrevet og få viden, værktøjer, trends, tips og tricks til dit byggeri.

8 udlejningsboliger Højslev

8 udlejningsboliger Højslev

Opførsel af 8 nye boliger til udlejning.

Boligerne opføres som 1-plans huse med sadeltag med udhæng.

Boligerne opføres desuden i forlængelse af eksisterende byggeri og fremstår med samme udtryk, som de eksisterende boliger på Jens Hansens Vej.

Udearealer anlægges med fliseterrasser og græsarealer.Fakta om projektet

ProjektNybyggeri af 8 boliger til udlejning
Periode1/4-2023 til 15/12-2023
BygherreHøjslev Boligselskab
ArkitektAndreas Ravn
IngeniørAK2
Omfang840 m2
EntrepriseTotalentreprise
Fokus / øvrigt-
  Print referenceark

Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Østergårdsvej 5-7
7840 Højslev
(+45) 97 53 66 11
info@knudsgaard.as

TILMELD NYHEDSMAIL

Gør som mange andre – modtag nyhedsbrevet og få viden, værktøjer, trends, tips og tricks til dit byggeri.

Lindholm Biler, lagerhal

Lindholm Biler, lagerhal

Renovering og ombygning af lagerhal til opbevaring af klassiske biler.

Lagerhallen ombygges, sådan at midten af den eksisterende bygning fjernes - og der bygges en kube med to etager på tværs af huset.
Her etableres der lager til biler, kontorer, toiletter, cafe, velfærdsfaciliteter og kunde venterum.

Den eksisterende bygning får nye facadeplader og taget isoleres.


Fakta om projektet

ProjektRenovering og ombygning af lagerhal
Periode1/2-2023 til 1/7-2023
BygherreLindholm Biler
ArkitektERIK
IngeniørAK2
Omfang1.400 m2
EntrepriseHovedentreprise
Fokus / øvrigt-
  Print referenceark

Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Østergårdsvej 5-7
7840 Højslev
(+45) 97 53 66 11
info@knudsgaard.as

TILMELD NYHEDSMAIL

Gør som mange andre – modtag nyhedsbrevet og få viden, værktøjer, trends, tips og tricks til dit byggeri.

Toftevænget Ikast

Toftevænget Ikast

Knudsgaard projektudvikler 64 familieboliger i Ikast for Boligselskabet Fruehøjgaard. Herudover etableres et stort fælleshus, garager, legepladser og udenomsarealer.

Boligprojektet Toftevænget i Ikast er placeret på 4 eksisterende matrikler i et ældre erhvervsområde, central i den gamle bymidte, blot 150 meter fra togstationen. Det 15.750 m² store lokalplanområde, ligger omkranset af et ældre boligkvarter i den nordlige del af det centrale Ikast. Byggeriet skal sikre, at boligbebyggelsen harmonerer med de umiddelbare omgivelser, samt at de grønne områder inviterer til ophold og være attraktive både for børn og voksne.

Etageboligerne disponeres som hhv. 2,- 3- og 4. familieboliger fra 73 – 107 m². Der etableres adgang til boligerne fra svalegange via de fritlæggende trappe- og elevatortårnene, som beklædes med træ- eller grønne facader. Samtlige boliger får desuden altaner.

Knudsgaard er ansvarlig for projektudvikling, nedrivning af eksisterende erhvervsbygninger, projektering samt udførelse af boligprojektet Toftevænget i Ikast.

Fakta om projektet

ProjektNedbrydning, projektering og opførsel af 64 boliger og fælleshus
Periode01/03-2023 til 28/02-2025
BygherreBoligselskabet Fruehøjgaard
ArkitektAndreas Ravn
IngeniørViborg Ingeniørerne
Omfang5.890 m2
EntrepriseTotalentreprise
Fokus / øvrigt-
  Print referenceark

Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Østergårdsvej 5-7
7840 Højslev
(+45) 97 53 66 11
info@knudsgaard.as

TILMELD NYHEDSMAIL

Gør som mange andre – modtag nyhedsbrevet og få viden, værktøjer, trends, tips og tricks til dit byggeri.

Slagterigrunden Holstebro

Slagterigrunden Holstebro

Nærværende projekt omfatter projektering og udførelse af boligprojektet Slagterigrunden i Holstebro.

Projektet består af 48 almene boliger – henholdsvis 28 ungdomsboliger og 20 familieboliger. Herudover etableres servicefaciliteter og udenomsarealer mv.

Boligprojektet på Slagterigrunden for Boligselskabet Holstebro placerer sig i en blandet kontekst med karakteristiske byområder og rekreative arealer, hvor byggeriet vidt muligt skal passe ind i den eksisterende arkitekturfortælling og det historiske udtryk, som nærmiljøet omkring grunden har. Der er derfor klare referencer til de forskellige karakteristiske bygninger i kvarteret. Og såvel hovedform, materialer og farvevalg er afstemt den omkringliggende arkitektur. Detaljeringsgraden af projektet er forsøgt forfinet og gjort oplevelsesrigt, og med et fokus på bæredygtighed og innovation for et nutidigt udtryk.

Alle ungdomsboligerne er indrettet identiske med et bruttoareal, ekskl. fællesarealer på 35 m2.

Familieboligerne består af to typer: 15 stk. 3-værelses boliger på ca. 90 m2 ekskl. fællesarealer og 5 stk. 2-værelsesboliger på ca. 75 m2 ekskl. fællesarealer.

Byggeriets uderum består af en randzone omkring bebyggelsen, et centralt udeopholdsareal samt et parkerings- og renovationsareal.
Udearealerne er disponeret med fokus på en klar opdeling af private og offentlige rum samt det gode naboskab gennem det uformelle møde og rum for mindre grupper.

Depotrum placeres dels som inde liggende rum i stueetagen af ungdomsboligstangen, og som fritliggende mindre bygningsenheder på udearealerne. Depotrum i terræn tilgodeser øget tilgængelighed for bl.a. handicappede beboere og udgør desuden rumskabende elementer i udearealerne.

NB: Alle visualiseringer er vejledende.

Fakta om projektet

ProjektOpførsel af hhv. 28 og 20 almene ungdomsboliger og familieboliger
Periode15/12-2022 til 01/10-2024
BygherreBoligselskabet Holstebro
ArkitektERIK
IngeniørOJ. Rådgivende Ingeniører A/S
Omfang3.500 m2
EntrepriseTotalentreprise
Fokus / øvrigt-
  Print referenceark

Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Østergårdsvej 5-7
7840 Højslev
(+45) 97 53 66 11
info@knudsgaard.as

TILMELD NYHEDSMAIL

Gør som mange andre – modtag nyhedsbrevet og få viden, værktøjer, trends, tips og tricks til dit byggeri.